Web
programiranje

Web
programiranje

Pojam „web programiranje“ obuhvata celokupan razvoj jednog web sajta ili web aplikacije za korišćenje na internetu. Najčešće se vezuje za izradu „pozadinskog dela“ odnosno administracije sajta koja za cilj ima da olakša unošenje, brisanje i izmenu sadržaja direktnim korisnicima administracije i da obezbedi savršenu korespodenciju na relaciji dizajn – administracija. U celokupnom procesu web programiranja kombinujemo više programskih jezika koje razvrstavamo u nekoliko kategorija u zavisnosti od njihove primene: Jezici za obeležavanje – markup jezici (HTML, XHTML i XML), skriptni jezici (PHP, JavaScript, Jscript, JQuery, Pyton itd.) i jezici za rad sa bazama, tačnije relacioni upitni jezici (MySQL, SQL, Oracle, Apache itd.).

mac-picture

Skript jezici (Script languages)

Skript jezici se koriste za opis manjih programa, međutim zbog svojih nedostataka, pre svega nemogućnosti direktnog pristupa memoriji i sistemskih funkcijama, korisniji su u web programiranju gde su jako popularni pre svega zbog svoje sintakse, koja je jednostavna i laka za pisanje.

Najpoznatiji predstavnici skript jezika su JavaScript i PHP (Hypertext Preprocessor) koji se koriste u razvoju web strana kao i ActionScript koji se koristi za pisanje funkcija unutar fleš aplikacija.

Jezici za obeležavanje (Markup languages)

Jezici za obeležavanje dokumenata služe za vizuelan opis i opis vizuelne strukture dokumenta. Omogućuju lakše baratanje sa elementima istog tipa unutar dokumenta.

Najpoznatiji predstavnici markup jezika su HTML, XHTML i XML. Svaki od ovih jezika ima svoje verzije koje idu u korak sa razvojem web aplikacija i potrebama klijenata i web programera.

Kontakt

Kontakt

Pratite nas